Politikat e Privatësisë

Kontrolluesi i të Dhënave përpunon të dhënat personale të femijëve dhe familjeve të tyre dhe/ose personelit kompetent, punonjësve, kandidatëve, furnitorëve, kontraktorëve, klientëve të mundshëm dhe palëve të treta të interesuara për të pasur më shumë informacion rreth institucionit arsimor Montessori Tirana shpk, të ofruar përmes platformave dhe aplikacioneve të përdorura nga ky institucion.

Të dhënat personale të përpunuara janë kryesisht si më poshtë:

• Emrat, adresat, numrat e telefonit, adresat e emailit dhe informacione të tjera kontakti;
• Të dhënat që kanë të bëjnë me familjen;
• Vendbanimi, vendqendrimi
• Të dhënat për familjen dhe vëllezërit e motrat;
• Të dhënat e arsimimit dhe punësimit;
• Imazhe, regjistrime audio dhe video, duke përfshirë pamjet CCTV ( video imazhe);
• Informacion financiar
• institucione arsimore të ndjekura më parë.

Llojet e tjera të të dhënave që Kontrolluesi i të Dhënave mund të mbledhë dhe përpunojë, në varësi të qëllimeve të shkollës, lidhen me kushtet shëndetësore dhe informacione të tjera, si p.sh:

• Informacion në lidhje me gjendjen shëndetësore të një individi;
• Informacion mbi sjelljen;
• Nevojat e veçanta arsimore;
• Dokumentet penale të një individi të caktuar;

Si mblidhen dhe perpunohen te dhenat tuaja personale

Kontrolluesi i të Dhënave mbledh informacion në mënyra të ndryshme, duke përfshirë:

• Personalisht ose nëpermjet telefonit;
• Nëpërmjet faqes së internetit, duke përfshirë informacionin e marrë nëpërmjet cookies në faqen
tonë të internetit;
• Dorëzimi me letër ose postë elektronike, ose dorazi.
• Përmes mjeteve online: të tilla si aplikacionet, platformat arsimore dhe rrjetet sociale të përdorur nga stafi;
• Nëpërmjet sistemit te videosurvejimit te CCTV që është vendosur në ambientet apo objektet e institucionit arsimor;
• Nëpërmjet palëve të treta, si përfaqësuesit ligjorë, profesionistët apo organet e tjera;

Qëllimet për të cilat përpunohen të dhënat personale

Kontrolluesi i të Dhënave përpunon të dhënat personale për të kryer ligjërisht dhe në mënyrë legjitime veprimtarinë edukative të institucionit. Kontrolluesi i të Dhënave mbledh dhe ruan informacionin e fëmijëve dhe prindërve, kujdestarëve ligjore kur është e nevojshme për:

• Tu përgjigjur saktë kërkesave ligjore dhe kushteve të kontratës së lidhur ndërmjet palëve;
• Tu siguruar që fëmija i plotëson kriteret e pranimit të instituicionit arsimor;
• Ofrimin e shërbimeve arsimore, duke përfshirë mbështetjen e të nxënit të nxënësve, monitorimin dhe raportimin mbi progresin e nxënësve;
• Tu ofrojë shërbime të ndihmës sociale dhe psikologjike, fëmijëve që janë pjesë e institucionit.
• Menaxhimin e Kampit Veror të institucionit arsimor Montessori Tirana shpk;
• T’u ofrojë fëmijëve kujdes mjekësor, shërbim katering dhe transport shkollor, si dhe shërbime të tjera ndihmëse;
• Të plotësojë nevojat arsimore, sociale, fizike dhe psikologjike të fëmijëve;
• Të respektojë ligjin për të dhënat personale në lidhje me transferimin e të dhënave personale;
• Të përmbushë detyrimet legjislative ose administrative;
• Për aktivitetet që kanë të bëjnë me zyrat e brendshme të shkollës (p.sh. administrate e institucionit);
• Për të mundësuar kontaktimin e prindërve/kujdestarëve ligjorë të fëmijëve në rast urgjence ose mbylljeje të institucionit arsimor ose për të informuar prindërit për përparimin arsimor të fëmijës së tyre ose aktivitetet edukative, etj.;
• Me qëllim të festimit të arritjeve të institucionit arsimor dhe mbajtjes së një regjistrimi të historisë së tij, mund të merren fotografi dhe imazhet e nxënësve të regjistrohen për t’u ndarë, për shembull, në librat vjetorë, faqen e internetit të shkollës, etj. Kjo gjithmone vetëm në bazë të informimit paraprak dhe pëlqimit me shkrim nga ana e prindërve ose nxënësve madhorë;
• Të dërgojë komunikime tregtare, vetëm nëse këto janë kërkuar dhe autorizuar më parë nga subjekti i të dhënave.

Në rastin e një CV të marrë përmes faqes sonë të internetit, në seksionin e dedikuar, Ne si Kontrollues të Mëdhenj do të përpunojmë informacionin e dhënë në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i ndryshuar, për të përfshirë aplikimin në procesin e përzgjedhjes ose për ta konsideruar atë për pozicione të ardhshme.

Informacioni do të ruhet vetem për kohën e nevojshme për të përmbushur qëllimin, ose kur kandidati tërhiqet pëlqimin e tij/saj për një përiudhë kohore jo më shumë se 12 muaj nga momenti i aplikimit. Në këto raste, të dhënat do të hiqen në mënyrë të sigurt nga skedarët tanë.

Të dhënat personale mund t’u komunikohen palëve të treta vetëm kur është e nevojshme për një rekrutim më të sigurt dhe për të përmbushur qëllimet ligjore ose te biznesit të Montessori Tirana shpk, vetëm me pëlqimin me shkrim të palës së interesuar dhe për të njëjtat qëllime legjitime të përmendura më sipër.

Kush janë Personat me të cilët ndajmë të dhënat tuaja personale?

Montessori Tirana shpk, në cilësine e Kontrolluesit e të Dhënave mund të detyrohet të ndajë të dhënat personale me autoritetet kompetente ose me palët e treta, siç kërkohet nga ligji, për të përmbushur detyrimet ligjore ose në bazë të pëlqimit specifik të dhënë nga pala e interesuar.

Ne do të sigurojmë që, aty ku është e përshtatshme, të zbatohen masa mbrojtëse kontraktuale për të siguruar mbrojtjen e të dhënave tuaja personale kur u zbulohen palëve të treta; për shembull, duke nënshkruar marrëveshje për përpunimin e të dhënave me palët e interesuara (të cilat përfshijnë kufizime në përdorimin e të dhënave tuaja personale dhe detyrime në lidhje me mbrojtjen dhe sigurinë e tyre).

Subjektet të cilëve ndaj të cilëve, Kontrolluesi i të Dhënave do mund t’u zbulojë të dhënat tuaja personale, siç tregohet më sipër, mund të jenë të vendosura në vende jashtë Shqipërisë, duke përfshirë vendet që mund të ofrojnë një nivel më të ulët të mbrojtjes së të dhënave.

Në raste të tilla, në cilësine e Kontrolluesit e të Dhënave do të vendosë masat e duhura për të siguruar mbrojtjen e duhur të të dhënave tuaja personale në përputhje me legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e të dhënave në Shqipëri.

Të dhënat tuaja personale nuk do të merren për tu shitur tek palët e treta.

Ruajtja e Të dhënave Personale

Të dhënat tuaja personale do të ruhen vetëm për aq kohë sa është e nevojshme për të përmbushur qëllimin për të cilin janë mbledhur, me përjashtim të një periudhe më të gjatë kohore për qëllime arkivimi në interes publik, ose për qëllime kërkimi shkencor ose historik ose për qëllime statistikore. Pasi të dhënat tuaja personale të mos nevojiten më ose përpunimi i tyre të mos lejohet për qëllime ligjore ose tregtare, ose të keni tërhequr pëlqimin tuaj, ato do të shkatërrohen ose anonimizohen sipas Masave te Sigurise se Informacionit të miratuar paraprakisht nga Montessori Tirana shpk.

Të drejtat tuaja

Në përputhje me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, Subjekti i të dhënave është pronari i të drejtave në lidhje me përpunimin e të dhënave të tij/saj personale. Megjithatë, këto të drejta i nënshtrohen disa përjashtimeve dhe kufizimeve.

Subjekti i të dhënave ka të drejtë të:

• Të jetë i informuar, në momentin e mbledhjes së të dhënave personale, për përpunimin e të dhënave.
• Të ketë akses në informacionin e përpunuar nga Kontrolluesi i të Dhënave dhe mënyra se si ai e përpunon atë, si dhe të marrë një kopje të të dhënave personale, duke marrë parasysh kufizimet ligjore dhe përjashtimet ligjore;
• Të kërkojë fshirjen pa vonesë të të dhënave tuaja personale të mbajtura nga Kontrolluesi i të Dhënave, duke marrë parasysh kufizimet dhe përjashtimet e ligjit;
• Të kryejë korrigjimin e të dhënave personale duke ofruar një deklaratë plotësuese;
• Të marrë kufizimin e përpunimit të të dhënave personale kur ato janë të pasakta, të paligjshme, të panevojshme ose të paverifikuara, duke pasur parasysh kufizimet dhe përjashtimet e ligjit;
• Objekti i përpunimit për qëllime marketingu;
• Revokimi i pëlqimit në çdo kohë dhe lirisht për përpunimin e të dhënave personale.

Revokimi i pëlqimit nuk cenon ligjshmërinë e përpunimit të bazuar në pëlqimin e kryer përpara revokimit të tij.

Pala e interesuar mund të ushtrojë të drejtat e tyre duke dërguar një kërkesë specifike me shkrim, së bashku me një kopje të kartës së identitetit, në adresën e emailit të Pikës së Kontaktit të Montessori Tirana shpk.

Pëlqimi

Pala e interesuar ka të drejtën dhe mundësinë të revokojë pëlqimin e dhënë për çdo qëllim të caktuar dhe në çdo kohë, pa cenuar ligjshmërinë e përpunimit të kryer sipas pëlqimit të dhënë përpara revokimit.

Fëmijët apo të Miturit

Montessori Tirana shpk nuk do të mbledhë dhe përpunojë, në asnjë rrethanë, të dhëna nga subjekte që janë nën moshën 18 vjeç. Gjithmonë për këta persona, do të kërkohet pëlqimi i shprehur nga prindërit ose kujdestarët e tyre ligjorë.

Ruajtja dhe Siguria e Informacionit

Kontrolluesi i të Dhënave do të përdorë masat e duhura teknike dhe organizative për të garantuar sigurinë, konfidencialitetin, integritetin dhe privatësinë e të dhënave personale, duke parandaluar aksesin e paautorizuar ose përpunimin e paligjshëm, si dhe humbjen, shkatërrimin ose dëmtimin aksidental të skedarëve.

Përdorimi i përbashkët me rrjete sociale

Faqja e Internetit përmban lidhje me portalin e prindërve dhe platforma të tjera arsimore, si dhe rrjete sociale si Instagram, YouTube dhe Facebook. Institucioni jonë arsimor nuk është përgjegjës për praktikat e privatësisë ose përmbajtjen e faqeve të tilla. Duhet të jeni të vetëdijshëm se përpunimi i të dhënave tuaja personale kryhet nga këto faqe apo platforma sociale dhe rregullohet posaçërisht nga politikat e tyre të privatësisë.
Nëse nuk dëshironi që këto faqe apo platforma sociale të mbledhin dhe përpunojnë informacionin tuaj, ju lutemi rishikoni politikat e tyre përkatëse të privatësisë dhe/ose dilni përpara se të përdorni Shërbimet tona.

Cookies që përdoren në faqen tonë.

Ne përdorim Cookies( të njohur si “skedarë”) për t’ju ofruar një përvojë më të mirë kur përdorni faqen tonë të internetit, si dhe për të ruajtur informacione rreth vizitorëve tanë. Ky informacion lidhet me ID-në tuaj të sesionit dhe është një mënyrë për të ofruar aksesin e një përdoruesi individual. Cookies që ne përdorim në faqen tonë të internetit dhe që kërkojnë pëlqimin e informuar nga përdoruesi janë cookies funksionale dhe të nevojshëm për mirëmbajtjen e faqes zyrtare. Pëlqimi nuk kërkohet për cookie-t e detyrueshme, të cilat janë ato të një natyre teknike të nevojshme për funksionimin e faqes ose ofrimin e shërbimeve të kërkuara shprehimisht nga përdoruesi. Mund të gjeni më shumë informacion mbi Cookies në linkun: këtu

Ankesat

Nëse subjekti i të dhënave nuk është i kënaqur me përgjigjen e Kontrolluesit të të Dhënave, dëshiron të diskutojë çdo aspekt në lidhje me këtë politikë të privatësisë, ose nëse ai beson se Kontrolluesi i të Dhënave po përpunon të dhënat e tij personale në kundërshtim me legjislacionin aktual për mbrojtjen e të dhënave, ju lutemi kontaktoni Pikën tonë të Kontaktit: [email protected] ose mund t’ia drejtoni kërkesën tuaj për zgjidhje përfundimtare pranë Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, me adrese : Rr Abdi Toptani, Nr.5, Tiranë dhe poste elektronike: [email protected].

Përditësimet e Politikës së Privatësisë (pikat kryesore)

Montessori Tirana shpk mund të ketë nevojë të përditësojë periodikisht këtë politikë të privatësisë (pikat kryesore), prandaj ju rekomandojmë që ta rishikoni këtë politikë herë pas here.

Ky version u përditësua për herë të fundit në Janar 2024.